REALIZUJEMY KOMPLEKSOWE ROBOTY W ZAKRESIE:

  • Sieci i przyłącza wodociągowe,

  • Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

  • Oczyszczalnie i przepompownie ścieków,

  • Separatory substancji ropopochodnych,

  • Stacje uzdatniania wody i ujęcia wody,

  • Roboty hydrotechniczne związane z regulacją rzek i potoków,

  • Roboty drogowe, brukarskie i ogólnobudowlane,

  • Projekty przyłączy wodno – kanalizacyjnych,